godlo.png
Wniosek o przyjęcie do szkół dla młodzieży 2016 PDF Drukuj Email
Rekrutacja
Wpisany przez D. Mamajek   
środa, 27 kwietnia 2016 17:38

 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle

na rok szkolny 2016/2017

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej według poniższych preferencji (zaznacz cyframi od 1 do 3 wybrane przez siebie maksymalnie trzy oddziały w kolejności w jakiej chciałabyś/chciałbyś zostać do nich przyjęty) :   

 

 

□    3-letniego Liceum Ogólnokształcącego

□    4-letniego Technikum w zawodzie:

 

…………………………………………………………………………………..………………….

□    3-letniej   Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie:

 

.…………….…………………………………………………………………………………………………

Dane osobowe kandydata

 

Nazwiskoi  imiona

 

 

 

Data urodzenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESEL (w przypadku braku nr  PESEL wpisać serię i  nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy                                                         E-mail

(wypełnić w przypadku kandydata pełnoletniego) (wypełnić w przypadku kandydata pełnoletniego)

Adres zamieszkania kandydata

 

 

 

 

Miejscowość                                                              Kod                                     Poczta

 

 

 

 

 

Ulica                                                                         Nr domu                               Nr lokalu

 

 

 

 

 

Województwo                                                       Powiat                                     Gmina

 

Dane rodziców / opiekunów prawnych kandydata

(w przypadku kandydata pełnoletniego podać tylko imiona rodziców)

matki/prawnej opiekunki                       ojca/prawnego opiekuna

Imię

 

 

 

Nazwisko

 

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

Nr telefonu

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182).

 

 

 

 

podpisy rodziców/opiekunów                                                 miejscowość, data i podpis kandydata

 

 

Załączniki:

□      świadectwo ukończenia gimnazjum,

□      zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

□      zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku techników i zasadniczych szkół zawodowych),

dodatkowo w przypadku posiadania:

□      zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

□      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2016 17:51
 

Stopka

Copyright © 2018 Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Szkoła w obiektywie

4.JPG

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 91 gości 
Jakiej przeglądarki używasz?
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj83
Wczoraj82
Wizyt w tygodniu165
Wizyt w miesiącu1176
Łącznie wizyt112630

Powered by Kubik-Rubik.de
Kadzidło