godlo.png
Kalendarz roku szkolnego
Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 października 2015 10:25

Terminy zebrań z rodzicami:

19 listopada 2015r.,

26 stycznia 2016r.,

9 czerwca 2016r.

 
Dni wolne w roku szkolnym 2015/2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 października 2015 10:23

Dni wolne w roku szkolnym 2015/2016

2 listopada 2015 r.,

4, 5 stycznia 2016 r.,

2, 4, 5, 6, 27 maja 2016 r.

 
Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 maja 2015 10:59

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle na rok szkolny 2015/2016

sporządzony na podstawie zarządzenia nr 13  Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z dnia 6 lutego 2015 r.

oraz Statutu Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle.

 

 

§ 1

 

Zasady rekrutacji do szkół dla młodzieży

 

 

 1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.

 1. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (kwestionariusz),

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;

 • Dwa zdjęcia;

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum;

 • Zaświadczenie o wynikach egzaminów gimnazjalnych.

 1. Przy rekrutacji do poszczególnych typów szkół będą uwzględniane oceny z następujących przedmiotów:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa- język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

 • Liceum ogólnokształcące – klasa mundurowa – język polski, matematyka, język angielski, historia.

 • Technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności, technik leśnik, technik agrobiznesu – język polski, matematyka, biologia, chemia.

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 

lp

Liczba punktów

Ocena

1

18

Celujący

2

14

Bardzo dobry

3

10

Dobry

4

6

Dostateczny

5

2

Dopuszczający

 

 1. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • 13 pkt. – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, lub za udział w II etapie olimpiady przedmiotowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

 • 7 pkt. za tytuł finalisty w konkursie tematycznym i iterdyscyplinarnym organizowanym przez kuratora oświaty (nie zależnie od ilości konkursów; jeśli absolwent uzyskał 13 pkt. nie otrzymuje 7 pkt.)

 • 2 pkt. – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

 • 5 pkt. – niezależnie od liczby zawodów, za osiągniecie sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

 • 2 pkt. – niezależnie od liczby zawodów, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym ( w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym);

 • 2 pkt. – za inne osiągnięcia, odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum w tym:

a/uzyskane wysokie miejsca lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół;

b/osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego;

 • do 6 pkt. – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii lub etyki. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla ocen:

- 6 punktów   - stopień celujący

- 5 punktów   - stopień bardzo dobry

- 4 punkty      - stopień dobry

- 3 punkty      - stopień dostateczny

- 2 punkty      - stopień dopuszczający

 

 1. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata z egzaminów gimnazjalnych – 100 pkt.

 

Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z zakresu:

 

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

będą przeliczane na punkty (wynik procentowy x współczynnik 0,2 ).

 

 1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

 1. Kandydaci do klas pierwszych podejmując decyzję o kształceniu w danym kierunku wybierają przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Typ szkoły

Zawód / profil

Przedmioty

 

Technikum

 

technik technologii żywności

 

matematyka,chemia

 

technik agrobiznesu

 

matematyka, geografia

 

technik leśnik

 

matematyka, biologia

 

Liceum Ogólnokształcące

 

profil mundurowy

 

język polski, język angielski, historia

 

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy mundurowej, zobowiązany jest spełnienia łącznie następujących kryteriów:a/ uzyskanie na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z zachowania co najmniej dobrej;

b/ spełnienie wymagań formalnych, zawartych w § 1 niniejszego regulaminu.

 

T e r m i n y    r e k r u t a c j i    d o   s z k ó ł   p o n a d g i m n a z j a l n y c h:

 

 

lp

Od dnia

Do dnia

 

 1.  

11maja,odgodz.1000

(poniedziałek)

22maja,dogodz.1500

(piątek)

kandydaci do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej składają wniosek o przyjecie do szkołyoraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie

 1.  

19czerwcaod godz. 1000(piątek)

23czerwca,dogodz.1600(wtorek)

kandydaci mogą dokonywać zmian wyboru szkoły

 

 1.  

26czerwca,odgodz.1100

(piątek)

29czerwca,do

godz.1600

(poniedziałek)

kandydaci składają kopie(lub oryginały)świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię( lub oryginał)zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły, pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora gimnazjumlub upoważnionej przez niego osoby.

 1.  

30 czerwca,godz.900(wtorek)

2lipca,godz.1600(czwartek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

 1.  

do2lipcagodz.1700(czwartek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów nie zakwalifikowanych.

 1.  

od3lipca(piątek)

6lipca(poniedziałek)

kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych.Kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Wydane przez lekarza zaświadczenie należy złożyć do

24sierpnia.

 1.  

7lipcadogodz.1600

(wtorek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejnościalfabetycznej

 1.  

25sierpnia(wtorek)

28sierpnia(piątek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają dodatkową rekrutację do szkoły, które nie dokonały naboru.

 

 1. Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne po każdym etapie rekrutacji sporządzają i podpisują protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

 

§ 1

 

Zasady rekrutacji do szkół dla dorosłych

 

 

 1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej jest ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej (technikum lub liceum), a do technikum uzupełniającego zasadniczej szkoły zawodowej.

 1. Podstawa ubiegania się o przyjecie na kurs kwalifikacyjny złożenie wniosku o przyjecie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

 1. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (kwestionariusz),

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;

 • Dwa zdjęcia;

 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia, a w przypadku kursu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej lub wyższej.

 

 

 

T e r m i n y    r e k r u t a c j i    d o   s z k ó ł   d l a   d o r o s ł y c h   o r a z   s z k ó ł

p o l i c e a l n y c h   d l a   m ł o d z i e ż y   i   d  o r o s ł y c h :

 

 

lp

Od dnia

Do dnia

wyszczególnienie

1.

26czerwca

(piątek)

6lipca(poniedziałek)

kandydaci składająwniosek o przyjecie do szkołydla Dorosłych  lub na kurs kwalifikacyjny orazświadectwoukończeniaszkoły niższego stopnia.

2.

7lipca do godz.1600

(wtorek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejnościalfabetycznej

3.

25 sierpnia(wtorek)

28 sierpniapiątek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają dodatkową rekrutację.

4.

28sierpnia do godz.1200 (piątek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do wybranej szkoły.

 

Poprawiony: środa, 06 maja 2015 11:03
 
Terminy rekrutacji 2015 dla szkół PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 maja 2015 10:58

T e r m i n y    r e k r u t a c j i    d o   s z k ó ł   p o n a d g i m n a z j a l n y c h:

 

 

lp

Od dnia

Do dnia

 

 1.  

11maja,odgodz.1000

(poniedziałek)

22maja,dogodz.1500

(piątek)

kandydaci do klasy pierwszej szkołyponadgimnazjalnejskładają wniosek oprzyjeciedo szkołyoraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie

 1.  

19 czerwca od godz. 1000(piątek)

23czerwca,do godz.1600(wtorek)

kandydaci mogą dokonywać zmian wyboru szkoły

 

 1.  

26czerwca, od godz.1100

(piątek)

29 czerwca, do

godz.1600

(poniedziałek)

kandydaci składają kopie(lub oryginały)świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię( lub oryginał)zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły, pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora gimnazjumlub upoważnionej przez niego osoby.

 1.  

30 czerwca,godz.900(wtorek)

2 lipca, godz.1600(czwartek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

 1.  

do 2 lipcagodz.1700(czwartek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów nie zakwalifikowanych.

 1.  

od 3 lipca(piątek)

6 lipca(poniedziałek)

kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych.Kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Wydane przez lekarza zaświadczenie należy złożyć do

24 sierpnia.

 1.  

7 lipca do godz.1600

(wtorek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejnościalfabetycznej

 1.  

25 sierpnia(wtorek)

28 sierpnia(piątek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają dodatkową rekrutację do szkoły, które nie dokonały naboru.

 

 

T e r m i n y    r e k r u t a c j i    d o   s z k ó ł   d l a   d o r o s ł y c h   o r a z   s z k ó ł

p o l i c e a l n y c h   d l a   m ł o d z i e ż y   i   d  o r o s ł y c h :

 

 

lp

Od dnia

Do dnia

wyszczególnienie

1.

26 czerwca

(piątek)

6 lipca(poniedziałek)

kandydaci składająwniosek o przyjecie do szkołydla Dorosłych  lub na kurs kwalifikacyjny orazświadectwoukończeniaszkoły niższego stopnia.

2.

7 lipca do godz.1600

(wtorek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejnościalfabetycznej

3.

25 sierpnia(wtorek)

28 sierpniapiątek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają dodatkową rekrutację.

4.

28 sierpnia do godz.1200 (piątek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do wybranej szkoły.

 

 
kalendarz roku szkolnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 17 września 2011 19:55

 

Kalendarz roku szkolnego 2012/2013

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Technikum, LO Zasadnicza Szkoła Zawodowa

15 X,

2 XI,

2, 31 V,

3 dni w maju na egzaminy maturalne

2 dni w czerwcu na egzamin zawodowy

15 X,

2 XI,

2, 31 V,

 

2 dni w czerwcu na egzamin zawodowy

 

Poprawiony: piątek, 09 listopada 2012 20:37
 


Stopka

Copyright © 2018 Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Szkoła w obiektywie

4.JPG

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Jakiej przeglądarki używasz?
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj83
Wczoraj82
Wizyt w tygodniu165
Wizyt w miesiącu1176
Łącznie wizyt112630

Powered by Kubik-Rubik.de
Kadzidło