godlo.png
Wydarzenia
100 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
piątek, 09 marca 2018 20:57

Pamiętamy. ❤️

Poprawiony: piątek, 09 marca 2018 21:01
 
O Strzelcach Kurpiowskich PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
poniedziałek, 26 lutego 2018 22:59

NASZA SZKOŁA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO NADANIA SZTANDARU ORAZ IMIENIA STRZELCÓW KURPIOWSKICH


O STRZELCACH NA KARTACH HISTORII

Sławomir Klec - Pilewski „Kurpie z orężem w gotowości”, kwiecień 2014

„(…)Puszcza Zielona zwana również Zagajnicą na początku XVIII wieku rozciągała się na obszarze dwóch tysięcy kilometrów kwadratowych z zaludnieniem szacowanym na około dziesięciu tysięcy mieszkańców plus. Nie ma wiarygodnego spisu czy oceny z uzasadnieniem wielkości jej zaludnienia. W tych czasach zaczęto dopiero używać nazewnictwa Kurpie
od noszonego przez nich obuwia z łyka. Opinia powszechna niedostępny lud, wręcz uważany za dzikich trudniących się bartnictwem, łowiectwem wśród nich także smolarze i drwale. W tym okresie zaczynały powstawać osady puszczańskie a największą z nich to Myszyniec z jedynym kościołem prowadzonym przez jezuitów z Łomży. Teren dziki wśród ogromnych borów z mokradłami i torfowiskami z ludnością niechętną do wszelkiej władzy. Dotrzeć do nich można było tylko podczas zimy kiedy wszystko zamarzało. Ale i tak niewielu było odważnych żeby zapuszczać się w ostępy ich puszczy. Z Puszczą Zieloną graniczył bór Czerwony należący do rewiru łomżyńskiego, uważanego za jeden z najbogatszych w Królestwie, a posiadanie jego starostwa pozostawało łakomym kęskiem dla magnaterii.
Panem i władcą w pierwszej połowie XVIII wieku tej części Królestwa był kanclerz wielki koronny Jan Szembek z rodowodem mieszczucha krakowskiego. W jego też posiadaniu była Puszcza Zielona która dostarczała w obfitości drzewa, miodu z wieloma innymi leśnymi płodami. Południowa Ziemia ostrołęcka i łomżyńska była przeludniona, mieszkało tam 30-40 osób na 1 kilometrze kwadratowym bardzo licznie składającej się, jak niektórzy piszą, z drobnej butnej szlachty. Nic podobnego nieznanym było w Królestwie, 40 % ludności łomżyńskiej stanowiła drobna szlachta posiadająca zaledwie 16% całej ziemi. Służba pańszczyźniana stanowiła blisko 50% niewolniczej ludności. Wśród której występowało liczne zbiegostwo do wojska pruskiego. Na taki werbunek zezwalał traktat welawsko-bydgoski z 1657 roku. Na domiar tego na teren Polski wkraczały całe prusactwa oddziały wojska i porywały młodych rosłych mężczyzn.(…)”
„ (…) Kurpii nigdy nie cechowała zaborczość, tak było również z Prusami nie prowadzili wojen o zdobycze terytorialne a jeśli chodzi o bitność to w imię ochrony rodziny i jej wolności Kurpie zawsze gotowi byli na wszystko.

O Kurpiach bitności, waleczności cytujemy co napisali inni:

WALDEMAR KONTEWICZ - "Kurpie stawiali wówczas opór zbrojny każdemu, kto właził w ich lasy. Karol XII obrał szlak właśnie przez puszczę, na Myszyniec. Doznał paru przygód, zanim go spalił. W nocy 21 czy też 22 stycznia 1708 roku strzelcy kurpiowscy wtargnęli do Brodowych Łąk, gdzie nocował. Na dalszy przebieg wojny nie wpłynęli, bo udało się im zabić tylko konia królewskiego i pewną ilość gemajnów. 23 stycznia kolumna szwedzka natknęła się na rzecz w wojnie partyzanckiej niespotykaną, na umocnioną pozycję Kurpiów pod Kopańskim Mostem. Marsz został wstrzymany, stu spieszonych dragonów poszło nocą w obchód. Dowództwo drobnego oddziałku, idącego po ciemku w nieznane, obsadzone przez świetnych strzelców, bagna i knieje, objął sam wódz naczelny, król. Schwytanych Kurpiów tracono. Niekiedy zmuszano ich, by wieszali jedni drugich.(…)"

Jerzy Kijowski
„Powstanie w Zielonej Puszczy Kurpiowskiej”, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 17, 18-30, 2003

„(…) Najdogodniejszym terenem do prowadzenia działań powstańczych był teren z jednej strony ułatwiający tą walkę, a z drugiej zaś utrudniający przeciwdziałania armii regularnej. Dzięki swemu ukształtowaniu, zalesieniu, sieci wodnej i stanowi dróg powinien zapewnić zorganizowanie bezpiecznych obozów partyzanckich, koncentrację rozproszonych oddziałów, skuteczne prowadzenie różnych akcji bojowych i możliwość bezpiecznego skrycia się przed nieprzyjacielem. Umożliwiać powinien także dogodne zaopatrywanie oddziałów partyzanckich w żywność i uzbrojenie. Idealnym byłby teren górzysty, mocno pofałdowany, zalesiony, posiadający wodne przeszkody naturalne tj. rzeki, jeziora i bagna, pozbawiony dobrych dróg i zamieszkały przez ludność sprzyjającą partyzantom.
Z punktu widzenia wojny partyzanckiej obszar Królestwa Polskiego dzielił się na trzy części: wschodnią, zachodnią i północną przy czym Puszcza Zielona znajdowała się w części północnej, oddzielona od pozostałych linią Wisły i Bugu. Była to falista nizina z bardziej zalesioną częścią wschodnią. Znajdowała się tu Puszcza Myszyniecka inaczej Kurpiowska Puszcza Zielona tworząca zwarty czworobok lasów głównie iglastych, poprzedzielanych bagnami i rzekami (Narew, Pisa. Rozoga, Omulew, Plodownica). Tak więc teren ten spełniał podstawowe walory ułatwiające prowadzenie powstańczej wojny partyzanckiej. Dodać do tego należy, iż zamieszkiwała tu ludność, co prawda niezbyt liczna, ale ożywiona niezwykłym patriotyzmem i umiłowaniem zarówno wielkiej Ojczyzny - Polski, jak i swej małej Ojczyzny - Puszczy Zielonej. Była to przy tym ludność, której nie obca była walka w obronie swego państwa, czemu dawała dowód w czasie potopu szwedzkiego, wojny północnej oraz niepodległościowych powstań – Kościuszkowskiego i Listopadowego.(…)”
„(…) W okresie powstania styczniowego przeprowadzono w 1863 r. dokładny spis mieszkańców podzielił ich na trzy grupy: mieszczan z własnością nie rolników (ponad 25%), mieszczan - rolników (blisko 25%) i inni mieszkańcy - bez żadnej własności (50%). Znaczny odsetek (około 40%) stanowiła ludność żydowska. Mieszkańcy Puszczy byli to wolni chłopi królewscy, ze względu na słabą glebę trudniący się głównie hodowlą bydła, myślistwem połączonym z kłusownictwem, wyrębem i spławem drzewa, rybołówstwem i zwolna już zamierającym bartnictwem. Kurpie słynęli zawsze jako świetni strzelcy.(…)”

ZASŁUGI STRZELCÓW W OCZACH INNYCH

W wielu narodowych zrywach, liczny był udział mieszkańców Kurpi, którzy wykazali się szczególnym męstwem i patriotyzmem.

Major Władysław Brandt:
„Lud ten poczciwy, sprawie naszej przychylny, ciągle nalega, by mu dać broń i chce przypomnieć, jak dzielnym jest Kurp, jak wysoko miłuje kraj, jak żadnych najeźdźców, tak jak niegdyś szwedzkich, tak dziś pruskich i moskiewskich nie cierpi.(…)”

Znany pamiętnikarz, a przy tym dowódca jednego z oddziałów powstańczych, Bronisław Deskur wspominał:
„Kiedy w 1863 r. gruchnęła po kraju wieść o powstaniu, zahuczało w niskich chatach kurpiowskich niby w ulach. Trza się bić - uradziła wioska - w lasy bież, strzelbę chwyć, w kim dusza kurpiowska. Bytem świadkiem w tych stronach, jak we wszystkich kuźniach wiejskich przekuwano na gwałt kosy, a masy włościan, nie wołane jeszcze, zaczynały się już zbierać. Gdyby była broń, cała ludność kurpiowska stanęłaby do walki - nie trzeba by jej było werbować.(…)”

„W jednej ze wsi na Kurpiach przez długi czas stacjonowały oddziały powstańcze utrzymywane przez miejscową ludność, a na propozycję zapłaty oburzony wójt stwierdził: Cóż to chcecie nam płacić, czy to nie nasz obowiązek dzieci nasze żywić, czy nie tacy Polacy jak wy, żebyśmy mieli brać pieniądze za marną strawę, kiedy wy życie dajecie dla Polski?(…)”

Powstaniec, ziemianin z Suwalszczyzny Konstanty Borowski:
„Kurpie naród dzielny, uczciwy, kochający swą ziemię ojczystą,
a nade wszystko - swą puszczę. Kurpie byli prawdziwymi opiekunami i stróżami oddziałów powstańczych, operujących w ich lasach - na puszczy. Gdy Kurp w czasie bitwy wziął broń do oka, strzał jego nigdy nie padł na próżno, zdarzało się często ,że w bitwie, jeżeli sekcja miała takiego strzelca - Kurpia, to ten przyklękał za jakimś drzewem, pniem lub kamieniem, towarzysze jego nabijali broń i podawali mu, a on tylko mierzył i strzelał. Każdego wziętego na cel kładł trupem na miejscu.(…)”

Polski powieściopisarz i publicysta Stanisław Struph Wojtkiewicz:
„Każdy Kurp jako urodzony myśliwy, dobrze strzelał granulkami ze swojej fuzyjki nie tylko celnie strzelając, ale i nadzwyczaj szybko broń nabijając, uderzała solidarność i karność leśnej społeczności. Dowódca jej nie trzymał swego oddziału w ciągłym pogotowiu, natomiast alarmował go w razie potrzeby, np. dla zrobienia zasadzki. Po rozprawieniu się z nieproszonymi gośćmi, kiedy nadchodziły hałaśliwe obławy, ludzie z leśnego oddziału już spokojnie siedzieli po swoich domach.(…)”

STRZELCY KURPIOWSCY W WIERSZU MARII KONOPNICKIEJ

„A w Zielonej, Myszynieckiej"

A w Zielonej, w Myszynieckiej
Hukają puszczyki -
To Padlewski Zygmunt dzielny
Zwołuje Kurpiki
A w Zielonej, w Myszynieckiej
Tam się echo goni,
to Padlewski Zygmunt dzielny
Woła lud do broni
Zwołał wierne swe Kurpiki
Zwołał w imię Boga
Pod Myszyńcem bitwę stoczył
I pokonał wroga (...) Zygmunt Padlewski (1836-1863).
Źródło: CBN Polona

Działania zmierzające do nadania szkole sztandaru i imienia Strzelców Kurpiowskich rozpoczęliśmy w 2017 roku, kiedy to na zebraniu Rady Pedagogicznej powołany został przez dyrektora placówki zespół, którego naczelnym zadaniem było opracowanie planu pracy i procedur wyboru kandydatów na patrona. Równocześnie ruszyła kampania informacyjna dla uczniów, rodziców i wszystkich pracowników.

W maju 2017r. w demokratycznym referendum społeczność Zespołu Szkół Powiatowych wyraziła pragnienie, by patronem placówki zostali Strzelcy Kurpiowscy. Rada Pedagogiczna zatwierdziła ten wybór.

W czerwcu 2017r. zgodnie z dalszymi procedurami dotyczącymi nadania szkole imienia, Pani Dyrektor w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego skierowała do organu prowadzącego wniosek o nadanie szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Powiatowych
w Kadzidle imienia Strzelców Kurpiowskich. Powołano także komitet organizacyjny odpowiedzialny za działania związane z tym ważnym wydarzeniem.

Uroczystości związane z doniosłym wydarzeniem, jakim jest nadanie naszej szkole sztandaru oraz imienia odbędą się 12 kwietnia 2018r.

W najbliższych miesiącach czekają nas kolejne zadania.
Strzelcy Kurpiowscy to zobowiązujący patron, dlatego musimy dołożyć wszelkich starań, by na imię to w pełni zasłużyć.
Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Powiatowych Kadzidło.

Gazetkę opracowały:
p. Wioletta Samełko
p. Elżbieta Szymczyk

 
Apel świąteczny PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
sobota, 06 stycznia 2018 12:45

"Nie spiesz się, bo przegapisz to, co najważniejsze".

20 grudnia 2017 r. uczniowie klasy III TA i TŻ zaprezentowali montaż słowno- muzyczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Nie zabrakło również życzeń:

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia:

Wiary – by pozwalała przetrwać trudne chwile.

Nadziei – by nie opuszczała, bo dzięki niej niemożliwe jest możliwe.

Miłości - by obrodziła.

Radości -  by rozweselała.

Dobroci – by zawsze była.

Zdrowia – bo to zawsze najważniejsze.

Aby Święta Bożego Narodzenia były bliskością i spokojem. A Nowy Rok dobrym czasem”.

 

Poprawiony: sobota, 06 stycznia 2018 12:46
 
Mikołajki 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
piątek, 15 grudnia 2017 23:39

Święty Mikołaj odwiedził naszą szkołę.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Powiatowych Kadzidło.

Poprawiony: piątek, 15 grudnia 2017 23:41
 
Adwent - czas oczekiwania PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
piątek, 15 grudnia 2017 23:38
Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Powiatowych Kadzidło.
 
"Kucie Kosy" PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
piątek, 15 grudnia 2017 23:34

Młodzież naszej szkoły uczestniczyła dzisiaj w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Strzelców Kurpiowskich "Kucie Kosy". Uczniowie wysłuchali jaką rolę odegrali Kurpie w Powstaniu Listopadowym. Mogli się także poczuć jak swoi pradziadowie i z kosami ruszyć na wroga :)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=208619881493

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2086198754934883&

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2086198838268208&set=pcb.2086199528268139&type=3set=pcb.2086199528268139&type=34877&set=pcb.2086199528268139&type=3

 
Spotkanie z sędzią Sądu Biskupiego w Łomży PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
środa, 29 listopada 2017 16:30

27 listopada 2017 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział w spotkaniu na temat: "Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa - wizyta w kancelarii parafialnej". Było to kanoniczno - duszpasterskie spotkanie z sędzią Sądu Biskupiego w Łomży.

 
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 2017/ 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
piątek, 24 listopada 2017 18:10

Dominika Jędrzejczyk (uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego) i Kamil Kozon (uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu) zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy Kamilowi i Dominice uzyskania wysokich wyników w nauce.

 
Udział w nagraniu programu "Szkoła Filmowa" PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
piątek, 24 listopada 2017 18:06

22 listopada 41 uczniów Technikum wzięło udział w nagraniu programu pt. "Szkoła Filmowa" prowadzonego przez Kingę Burzyńską. Młodzież miała możliwość wysłuchać rozmów redaktorki z aktorką Jowitą Budnik i aktorem Wojciechem Pszoniakiem. Wizytę w Teatrze Collegium Nobilium (miejscu nagrań) poprzedziło zwiedzanie Starego Miasta.

 
Zajęcia z psychologiem PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
środa, 15 listopada 2017 14:36

13 listopada 2017 r. uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu wzięli udział w zajęciach na temat swoich mocnych i słabych stron poprowadzonych przez Panią Katarzynę Ładę - pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myszyńcu.

 
Informacje o projekcie ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mamajek Dorota   
wtorek, 24 października 2017 19:31

Poprawiony: wtorek, 24 października 2017 19:39
 
Wyróżnieni nauczyciele PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
wtorek, 24 października 2017 18:09

19 października 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą zaprosili Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium w Ostrołęce.

Wśród nagrodzonych nauczycieli z regionu znalazły się trzy osoby z naszej szkoły. Pani Dyrektor Ewa Dobkowska - Duszak otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Panie: Justyna Bralewska i Dorota Mamajek otrzymały Medale Komisji Edukacji Narodowej. Gratulujemy wyróżnień.

 
Wyjazd do Brukseli PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
wtorek, 17 października 2017 16:50

Jakub Prusaczyk- uczeń klasy III TA - wygrał konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i w nagrodę pojechał na wycieczkę do Brukseli zorganizowaną przez europosła Zbigniewa Kuźmiuka.

 
Pożegnanie wolontariuszy PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
sobota, 14 października 2017 12:44

29 września 2017 r. podziękowaliśmy wolontariuszom, którzy gościli w naszej szkole za cenne lekcje poprowadzone dla uczniów. Będziemy miło wspominać Dashankę, Biankę i Teise. :)

 
Informacje o projekcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
czwartek, 05 października 2017 15:42

 
Międzynarodowa wizyta w naszej szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez D. Mamajek   
czwartek, 28 września 2017 20:40

W ramach realizacji projektu „PEACE 2017” organizowanego przez AIESEC w dniach od 25 do 29 września 2017r. gościliśmy w naszej szkole troje wolontariuszy: Teis Berberi, Bianka Zanini, Dashanka Nadeeshan de Silva.

Dla uczniów była to doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Prezentacje krajów, z których pochodzili nasi goście wywarły duże wrażenie na uczniach. W ciągu tygodnia zdobyli oni nie tylko ogólne informacje na temat Albanii, Brazylii i Sri Lanki, ale również uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania: począwszy od tematów dotyczących historii, tradycji, kultury, a skończywszy na muzyce czy ich tradycyjnej kuchni.

Okoliczności skłaniające uczniów do komunikacji w języku angielskim uświadomiły im potrzebę nauki tego języka. Dostali też od gości cenne wskazówki dotyczące sposobów rozwijania umiejętności językowych. Ten tydzień był świadectwem możliwości, jakie daje ludziom znajomość języka, który jest znany na całym świecie i jest łącznikiem między ludźmi różnych narodowości.

Spotkania te były nie tylko „żywymi” lekcjami języka angielskiego, ale także motywacji i inspiracją dla uczniów. Być może ktoś z nich w przyszłości też zostanie wolontariuszem i będzie realizował projekty AIESEC.

 
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 1 z 9

Stopka

Copyright © 2018 Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Szkoła w obiektywie

8.JPG

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 
Jakiej przeglądarki używasz?
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj83
Wczoraj82
Wizyt w tygodniu165
Wizyt w miesiącu1176
Łącznie wizyt112630

Powered by Kubik-Rubik.de
Kadzidło