godlo.png
Międzypowiatowy konkurs "Darz Bór"
Konkurs "Darz Bór" 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 05 lipca 2013 00:00

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle 4 czerwca 2013 r. gościł na I Międzypowiatowym Konkursie Przyrodniczo – Łowieckim „Darz Bór” 10 trzyosobowych  zespołów młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzież podczas konkursu rozwiązywała  test z wiedzy przyrodniczo - łowieckiej, strzelała, prezentowała napisany przez siebie wiersz i wykonany plakat opiewające piękno przyrody. W wyniku rywalizacji wyłoniono następujące miejsca:

I miejsce Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle w składzie: Mateusz Kurpiewski, Kamila Gramadzka, Jakub Sobiech (opiekun Barbara Bączek).

II miejsce Gimnazjum nr 5 w Ostrołęce w składzie: Martyna Szyszka, Gabriela Leszka, Karolina Ruszczyk (opiekun Marzena Pszczółkowska).

III miejsce Gimnazjum w Baranowie w składzie: Tomasz Miszczak, Magdalena Damięcka (opiekun Marta Szymaniak).

Prace oceniała komisja w składzie: prezes PZŁ Jan Szpunar, przedstawiciele Nadleśnictw: Ostrołęki – Hubert Pawelec, Parciak – Szymon Kępczyński, Myszyńca – Andrzej Kosiński i Starostwa Powiatowego – Dyrektor Wydziału Rolnictwa Sylwester Witka. Nagrody wręczali również Pan Wicestarosta Krzysztof Parzychowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Parciaki Marian Firer.

Poprawiony: środa, 04 grudnia 2013 08:29
 
Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie "Darz Bór" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 kwietnia 2013 08:24

Zaproszenie dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Do wzięcia udziału

w I Międzypowiatowym konkursie przyrodniczo-łowieckim

„Darz Bór”

 

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle organizuje I edycję konkursu przyrodniczo-łowieckiego „Darz Bór”, która odbędzie się  4 czerwca 2013r. o godzinie 9.00

w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, ul. Słoneczna 2.

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrołęckiego i powiatów przyległych.
Każda szkoła  może zgłosić jeden 3- osobowy zespół reprezentujący placówkę. Każda osoba w zespole ma do wykonania inne zadanie. Punkty z zadań sumują się.

Drużyna ma do wykonania następujące zadania:

Zadanie 1. Wykonać plakat w formacie A3-technika dowolna pod tytułemZwierzyna w polskich lasach.” Napisać krótki wierszyk opiewający piękno przyrody (max. 10 wersów). Zaprezentować swoją pracę i wierszyk komisji konkursowej w dniu konkursu.

Zadanie 2. Opanować podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu:

a)      biologii podstawowych gatunków łownych

b)      wiedzy o obszarach przyrodniczych prawnie chronionych w Polsce

c)      tematyki łowieckiej (tradycje, gwara, działalność Polskiego Związku
Łowieckiego);

Zadanie 3. Oddać 5 konkursowych strzałów z broni (karabinek pneumatyczny)

 

Szkoły, które zdeklarują udział uczniów w konkursie, winny przesłać do dnia

15 maja 2013r. zgłoszenie( załącznik wraz z regulaminem na stronie internetowej szkoły w zakładce konkurs „Darz Bór”) na adres szkoły pocztą tradycyjną  lub pocztą elektroniczną na adres szkolnego organizatora: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Tradycją konkursu jest nagrodzenie zwycięzców (w każdej kategorii wiekowej) nagrodami rzeczowymi(każdy członek zwycięskiego zespołu otrzymuje nagrodę), wszystkich uczestników zaś dyplomami.

Dane adresowe: Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle ul. Słoneczna 2, 07-420 Kadzidło, tel: (029) 761-84-76. Osoba odpowiedzialna za konkurs w szkole: Barbara Bączek tel. 667-250-678

Poprawiony: wtorek, 23 kwietnia 2013 09:17
 
Regulamin konkursu "Darz Bór" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 kwietnia 2013 08:21

REGULAMIN

I MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU  PRZYRODNICZO -  ŁOWIECKIEGO

„ Darz Bór”

Rok szkolny 2012/2013

§ 1

Konkurs organizuje Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim- Zarząd Okręgowy w Ostrołęce w terminie 4 czerwca 2013r.

§ 2

Adresatem konkursu są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  powiatu ostrołęckiego i powiatów przyległych.

§ 3

Celem konkursu jest:

 1. Aktywizowanie uczniów do:

-       zainteresowania terminologią łowiecką

-       działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i zwierzyny dziko żyjącej,

-       tworzenia nowych wzorców zachowań opartych na idei ochrony przyrody będącej sposobem na atrakcyjny styl życia łączący twórczą pracę na rzecz środowiska naturalnego z rekreacją, sportem i wypoczynkiem,

-       zdobywania wiedzy o kulturze i gospodarce hodowlano – łowieckiej;

 1. Kształtowanie postaw, wartości, kultury i etyki ukierunkowanych na jakość środowiska naturalnego;
 2. Uwrażliwianie na piękno przyrody i najbliższego otoczenia;
 3. Wdrażanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie.

§ 4

Tematyka konkursu uwzględnia:

 1. Podstawę programową biologii dla III etapu edukacyjnego w zakresie: Ekologia;
 2. Wiedzę o obszarach przyrodniczych prawnie chronionych w Polsce ( parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, drzewa pomnikowe)
 3. Wiedzę z zakresu tematyki łowieckiej (tradycje łowieckie, gwara, działalność Polskiego Związku Łowieckiego, Koła łowieckie i przynależność do nich, obowiązki myśliwych, etyka łowiecka, tradycje łowieckie, rodzaje polowań i ich charakterystyka);
 4. Biologii podstawowych gatunków łownych: zwierzyna gruba: łoś, jeleń, sarna, daniel, dzik,  zwierzyna drobna: zając, lis, borsuk, kuna domowa, kuna leśna, dziki królik, norka amerykańska.

§ 5

Zasady przeprowadzania konkursu:

 1. W konkursie udział bierze z danej szkoły jedna trzyosobowa drużyna, której skład ustala nauczyciel - opiekun drużyny przed zgłoszeniem udziału szkoły w konkursie.  W każdej drużynie jej członkowie winni mieć przydzielone określone zadanie: osoba rozwiązująca test teoretyczny, osoba strzelająca i osoba prezentująca wcześniej wykonaną prace indywidualną w postaci plakatu pod tytułem: „Zwierzyna w polskich lasach” w formacie A3- technika dowolna, do plakatu powinien być dołączony krótki autorski wierszyk opiewający piękno przyrody( max. 10 wersów)
 2. Szkoła, przystępując do Konkursu, przesyła zgłoszenie udziału (załącznik nr 1) w terminie
  do 15 maja 2013 r. na adres Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle lub drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , podając imienny skład drużyny.
 3. Drużyna ma do wykonania następujące zadania:

Zadanie 1. Wykonać plakat w formacie A3-technika dowolna pod tytułemZwierzyna w polskich lasach.” Napisać krótki wierszyk opiewający piękno przyrody (max. 10 wersów). Zaprezentować swoją pracę i wierszyk komisji konkursowej w dniu konkursu.

Zadanie 2. Opanować podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu:

a)      Biologii podstawowych gatunków łownych

b)      wiedzy o obszarach przyrodniczych prawnie chronionych w Polsce

c)      tematyki łowieckiej (tradycje, gwara, działalność Polskiego Związku
Łowieckiego);

Zadanie 3. Oddać 5 konkursowych strzałów z broni – karabinek pneumatyczny.

 1. Opanowanie wiedzy teoretycznej (zadanie 2) zostanie sprawdzone za pomocą testu, który
  zostanie przeprowadzany jednocześnie dla wszystkich uczestników konkursu.

 

§ 6

Ocena zadań konkursowych:

 1. Ocena zadań zostanie dokonana przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły w składzie: Przewodniczący- nauczyciel szkoły powołany przez dyrektora, członkowie: przedstawiciel PZŁ, przedstawiciele Nadleśnictw i Kół Łowieckich dofinansowujących konkurs. Część na strzelnicy: nauczyciel wf- uprawnienia strzeleckie, pułkownik odpowiedzialny za strzelnice.

 

 1. Praca Komisji Konkursowej przebiega w trzech etapach:

-       I etap: ocena plakatów i wierszy zaprezentowanych przez uczestników(0-10pkt)

-       II etap: przeprowadzenie i ocena testu teoretycznego.(1 pkt. za zadanie max. 20pkt.)

-       III etap: przydzielenie punktów za strzelanie (0-10pkt.).

Na koniec Komisja Konkursowa dokona zsumowania punktów ze wszystkich III etapów i wyłoni laureatów.

Po zakończeniu oceny wszystkich zadań i ustaleniu wyników Konkursu, Komisja Konkursowa sporządza protokół i przekazuje go Dyrektorowi szkoły.

 1. Kryteria oceny 1  zadania konkursowego:

-       Poprawność językowa, zgodność z tematyką i regulaminem konkursu oraz wrażenie ogólne wiersza

-       zgodność pracy- plakatu z tematyką konkursu

-       walory artystyczne, estetyczne, oryginalność prac plastycznych oraz prezentacji;

 1. O miejscu uzyskanym w konkursie stanowi suma punktów, jaką zdobyła drużyna                            za poszczególne zadania  konkursowe.
 2. Drużyna, która nie wykonała choćby jednego z zadań –  zostaje zdyskwalifikowana,  nie kończy Konkursu (nie otrzymuje punktów i dyplomu).
 3. Drużyna, która uzyska największą liczbę punktów – zajmuje I miejsce w Konkursie, a jej członkowie zostają laureatami konkursu.
 4. Członkowie drużyn, które uzyskają drugie i trzecie miejsce wyznaczone liczbą punktów,
  - zostają  finalistami Konkursu.
 5. Nie przewiduje się miejsc równorzędnych, w przypadku takiej sytuacji przeprowadzona zostanie dogrywka, która wyłoni laureatów.

 

§ 8

Nagrody

 1. Każda szkolna drużyna, która zakończyła Konkurs otrzymuje dyplom za udział                        w Konkursie.
 2. Trzy najlepsze drużyny otrzymują dyplom i puchar dla szkoły, a członkowie drużyn dyplomy indywidualne oraz nagrody rzeczowe.

 

§ 10

Literatura myśliwska pomocnicza:

 1. „ Łowiec Polski” –  miesięcznik
 2. „Brać Łowiecka” – miesięcznik
 3. Marek Piotr Krzemień – „ Tradycje i zwyczaje łowieckie” Warszawa 1990
 4. Stanisław Godlewski – „ Vademecum myśliwego” Warszawa 1989
 5. Statut Polskiego Związku Łowieckiego 2005

 

§ 11

Skargi

 1. Skargi uczestników konkursu lub ich rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące przebiegu konkursu na terenie szkoły rozpatruje dyrektor  szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
 2. Skargi wnosi się w terminie 3 dni od przeprowadzenia konkursu.
 3. Skargi rozpatruje się w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 4. Skargi wniesione po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Skład drużyny szkolnej zgłoszonej do konkursu w terminie do 7 maja 2013 r.  może ulec zmianie na skutek rezygnacji uczestnika konkursu. Jeżeli rezygnacja uczestnika konkursu (bez względu na przyczyny) następuje w czasie- 3 dni do dnia konkursu , może go zastąpić inna osoba, ale jej dane  osobowe należy niezwłocznie podać organizatorom
 2. Prace drużyn przekazane na Konkurs pozostają do dyspozycji Organizatora.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu drużyny na  konkurs.
 4. Organizator zapewnia poczęstunek drużynom biorącym udział w konkursie.

 

 

Pieczątka szkoły

Załącznik  nr 1
do regulaminu Konkursu

(wzór)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU SZKOŁY

w I edycji Międzypowiatowego

Konkursu Przyrodniczo-Łowieckiego „Darz Bór”

 

Nazwa szkoły:

 

Adres szkoły:

 

Powiat:

 

Gmina:

 

Telefon/fax:

 

e-mail do szkoły:

 

Imię i nazwisko opiekuna drużyny:

 

Kontakt do opiekuna                 (tel./e-mail):

 

Uczestnicy konkursu

Skład drużyny szkolnej:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                            ……………………………………….

Podpis nauczyciela                                                            Podpis i pieczątka dyrektora szkoły

Poprawiony: wtorek, 23 kwietnia 2013 09:14
 
Wyniki konkursu "Darz Bór" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Bączek   
czwartek, 29 maja 2014 08:16

Konkurs przyrodniczo-łowiecki  „Darz Bór”

28 maja w ZSP w Kadzidle odbyła się II edycja Konkursu przyrodniczo-łowieckiego „Darz Bór”. Młodzież z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zespołowo zmagała się: z testem z wiedzy przyrodniczo-łowieckim, strzelaniem  z broni pneumatycznej i prezentacją wykonanego urządzenia łowieckiego. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce- Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle w składzie: Artur Ruszczyk, Patryk Draba, Katarzyna Trzcińska

II miejsce-Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie w składzie: Karolina Ciborowska, Michał Idzikowski, Bartosz Bacławski

III miejsce(remis)- Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu w składzie : Mariusz Duda, Krystian Szmigiel, Mateusz Turek i Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie w składzie: Mariusz Zalewski, Mateusz Dobkowski, Igor Fedor.

Kategoria gimnazja:

I miejsce: Gimnazjum w Baranowie w składzie: Tomasz Miszczak, Szczepan Stolarczyk

II miejsce: Gimnazjum w Wykrocie w składzie: Anna Archacka, Klaudiusz Jędrzejczyk, Karolina Zaciek

W komisji konkursowej zasiadali przedstawiciele naszych sponsorów: Nadleśnictw: Parciak, Myszyniec, Ostrołęka, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Polskiego Związku Łowieckiego oddział Ostrołęka, Banku Spółdzielczego w Kadzidle i PKO oddział Kadzidło, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie merytoryczne i finansowe

 
Konkurs przyrodniczo-łowiecki "Darz Bór" - regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 kwietnia 2014 20:34

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle zaprasza młodzież gimnazjum

i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w II edycji :

MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU  PRZYRODNICZO –ŁOWIECKIEGO

„ Darz Bór”, który odbędzie się 28 maja 2014r. w ZSP Kadzidło.REGULAMIN

II MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU

PRZYRODNICZO -  ŁOWIECKIEGO

„ Darz Bór”  

Rok szkolny 2013/2014

§ 1

Konkurs organizuje Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim- Zarząd Okręgowy w Ostrołęce

§ 2

Adresatem konkursu są uczniowie gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych  powiatu ostrołęckiego i powiatów przyległych.

§ 3

Celem konkursu jest:

 1. Aktywizowanie uczniów do:

-       zainteresowania terminologio łowiecką

-       działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i zwierzyny dziko żyjącej,

-       tworzenia nowych wzorców zachowań opartych na idei ochrony przyrody będącej sposobem na atrakcyjny styl życia łączący twórczą pracę na rzecz środowiska naturalnego z rekreacją, sportem i wypoczynkiem,

-       zdobywania wiedzy o kulturze i gospodarce hodowlano – łowieckiej;

 1. Kształtowanie postaw, wartości, kultury i etyki ukierunkowanych na jakość środowiska naturalnego;
 2. Uwrażliwianie na piękno przyrody i najbliższego otoczenia;
 3. Wdrażanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie.

§ 4

Tematyka konkursu uwzględnia:

 1. Podstawę programową biologii dla III etapu edukacyjnego w zakresie: Ekologia;
 2. Wiedzę o obszarach przyrodniczych prawnie chronionych w Polsce ( parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, drzewa pomnikowe)
 3. Wiedzę z zakresu tematyki łowieckiej (tradycje łowieckie, gwara, działalność Polskiego Związku Łowieckiego, Koła łowieckie i przynależność do nich, obowiązki myśliwych, etyka łowiecka, tradycje łowieckie, rodzaje polowań i ich charakterystyka);
 4. Biologii podstawowych gatunków łownych: zwierzyna gruba: łoś, jeleń, sarna, daniel, dzik,  zwierzyna drobna: zając, lis, borsuk, kuna domowa , kuna leśna, dziki królik, norka amerykańska

 

§ 5

Zasady przeprowadzania konkursu:

 1. W konkursie udział bierze z danej szkoły jedna trzyosobowa drużyna, której skład ustala nauczyciel - opiekun drużyny przed zgłoszeniem udziału szkoły w konkursie.  W każdej drużynie jej członkowie winni mieć przydzielone określone zadanie: osoba rozwiązująca test teoretyczny, osoba strzelająca i osoba prezentująca wcześniej wykonaną prace indywidualną w postaci repliki urządzenia łowieckiego lub karmika dla ptaków.
 2. Szkoła przystępując do Konkursu przesyła zgłoszenie udziału (załącznik nr 1) w terminie
  do 14 maja 2014 r. na adres Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle podając imienny skład drużyny, lub drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Drużyna ma do wykonania następujące zadania:

Zadanie 1. Wykonać i zaprezentować replikę urządzenia łowieckiego lub karmik dla ptaków i dostarczyć go w dniu konkursu do siedziby organizatora.

Zadanie 2. Opanować podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu:

a)      Biologii podstawowych gatunków łownych

b)      wiedzy o obszarach przyrodniczych prawnie chronionych w Polsce

c)      tematyki łowieckiej (tradycje, gwara, działalność Polskiego Związku
Łowieckiego);

Zadanie 3. Oddać 10 konkursowych strzałów z karabinka pneumatycznego na 10m

w postawie siedzącej z podpórką. Każdy uczestnik ma 5 strzałów próbnych przed strzałami ocenianymi.

 1. Opanowanie wiedzy teoretycznej (zadanie 2) zostanie sprawdzone za pomocą testu, który
  zostanie przeprowadzany jednocześnie dla wszystkich uczestników konkursu.

 

§ 6

Ocena zadań konkursowych:

 1. Ocena zadań zostanie dokonana przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły w składzie:
 2. Praca Komisji Konkursowej przebiega w trzech etapach:

-       I etap: ocena urządzeń łowieckich lub karmików dla ptaków. (0-10pkt)

-       II etap: przeprowadzenie i ocena testu teoretycznego.(1 pkt. za zadanie max. 20pkt.)

-       III etap: przydzielenie punktów za strzelanie (0-10pkt.).

Na koniec Komisja Konkursowa dokona zsumowanie punktów z wszystkich III etapów i wyłoni laureatów.

Po zakończeniu oceny wszystkich zadań i ustaleniu wyników Konkursu, Komisja Konkursowa sporządza protokół i przekazuje go Dyrektorowi szkoły.

 1. O miejscu uzyskanym w konkursie stanowi suma punktów jaką zdobyła drużyna   za poszczególne zadania  konkursowe.
 2. Drużyna, która nie wykonała choćby jednego z zadań –  zostaje zdyskwalifikowana,  nie kończy Konkursu (nie otrzymuje punktów i dyplomu).
 3. Drużyna, która uzyska największą liczbę punktów – zajmuje I miejsce w Konkursie, a jej członkowie zostają laureatami konkursu.
 4. Członkowie drużyn, które uzyskają drugie i trzecie miejsce wyznaczone liczbą punktów,
  - zostają  finalistami Konkursu.
 5. Nie przewiduje się miejsc równorzędnych, w przypadku takiej sytuacji przeprowadzona zostanie dogrywka, która wyłoni laureatów.

 

§ 8

Nagrody

 1. Każda szkolna drużyna, która zakończyła Konkurs otrzymuje dyplom za udział   w Konkursie.
 2. Trzy najlepsze drużyny otrzymują dyplom i puchar dla szkoły, a członkowie drużyn dyplomy indywidualne oraz nagrody rzeczowe.

 

§ 10

Literatura myśliwska pomocnicza:

 1. „ Łowiec Polski” –  miesięcznik
 2. „Brać Łowiecka” – miesięcznik
 3. Marek Piotr Krzemień – „ Tradycje i zwyczaje łowieckie” Warszawa 1990
 4. Stanisław Godlewski – „ Vademecum myśliwego” Warszawa 1989
 5. Statut Polskiego Związku Łowieckiego 2005

 

§ 11

Skargi

 1. Skargi uczestników konkursu lub ich rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące przebiegu konkursu na terenie szkoły rozpatruje dyrektor  szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
 2. Skargi wnosi się w terminie 3 dni od przeprowadzenia konkursu.
 3. Skargi rozpatruje się w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 4. Skargi wniesione po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Skład drużyny szkolnej, zgłoszonej do konkursu w terminie do 14 maja 2014 r.,  może ulec zmianie na skutek rezygnacji uczestnika konkursu. Jeżeli rezygnacja uczestnika konkursu (bez względu na przyczyny) następuje w czasie- 3 dni do dnia konkursu , może go zastąpić inna osoba, ale jej dane  osobowe należy niezwłocznie podać organizatorom
 2. Prace drużyn przekazane na Konkurs pozostają do dyspozycji Organizatora.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu drużyny na  konkurs.
 4. Organizator zapewnia poczęstunek drużynom biorącym udział w konkursie.

 

 

Pieczątka szkoły

Załącznik  nr 1
do regulaminu Konkursu

(wzór)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU SZKOŁY

w II edycji Międzypowiatowego

Konkursu Przyrodniczo-Łowieckiego „Darz Bór”

 

Nazwa szkoły:

 

Adres szkoły:

 

Powiat:

 

Gmina:

 

Telefon/fax:

 

e-mail do szkoły:

 

Imię i nazwisko opiekuna drużyny:

 

Kontakt do opiekuna                 (tel./e-mail):

 

Uczestnicy konkursu

Skład drużyny szkolnej:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                            ……………………………………….

Podpis nauczyciela                                                            Podpis i pieczątka dyrektora szkoły

Poprawiony: piątek, 23 maja 2014 09:14
 


Stopka

Copyright © 2018 Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Szkoła w obiektywie

13.JPG

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 
Jakiej przeglądarki używasz?
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj2
Wczoraj42
Wizyt w tygodniu153
Wizyt w miesiącu1394
Łącznie wizyt111102

Powered by Kubik-Rubik.de
Kadzidło