Rekrutacja - terminy

Na podstawie  § 11b ust. 2rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) ogłasza się

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopniaoraz liceów ogólnokształcących dla dorosłychNA ROK SZKOLNY2020/2021

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
123
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnychpredyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00
3Złożenie wrazz dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.do godz. 15.00
Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
4.Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7.do 12 czerwca 2020 r.
5Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*  od23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.; II termin[1] do 30 lipca 2020 r.
6Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*od23 czerwca 2020 r. do7 lipca  2020 r.; II termin1 do 30 lipca 2020 r.
7Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)*
od23 czerwca 2020 r. do7 lipca  2020 r.; II termin1 do 30 lipca 2020 r.
8Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowychI termin do9  lipca  2020 r.; II termin do 31 lipca 2020 r.;
9Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,I termin do9  lipca  2020 r.; II termin do 31 lipca2020 r.;
10Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna).I termin do9  lipca  2020 r.; II termin do 31 lipca2020 r.;  
11Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandydujeod 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
12Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 4 sierpnia 2020 r.
13Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 11 sierpnia 2020 r.
14Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych12 sierpnia  2020 r.
15Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskieod 15 czerwca 2020 r.
do14 sierpnia 2020 r. 
16Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.od 13 sierpnia  do 18sierpnia 2020 r. do godz. 15.00  

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
17Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych19 sierpnia 2020 r.
– do godz. 14.00
18Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowejkuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole19 sierpnia 2020 r.
19Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 20  sierpnia 2020 r.
20Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 22 sierpnia  2020 r.
21Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
22Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
23Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.


[1] Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.