BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kształcenie będzie realizowane w zakresie jednej kwalifikacji, a po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK AGROBIZNESU Z POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika agrobiznesu, co stwarza mu możliwość:

 • zostania przedsiębiorcą rolnym (właścicielem gospodarstwa, np. po rodzicach),
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej lub podejmowania prac w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • zostania kierownikiem gospodarstwa agroturystycznego lub pracownikiem instytucji rządowych związanych z rolnictwem,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie usług rolniczych,
 • zajmować się zdobywaniem funduszy unijnych, produkcją żywności ekologicznej, przetwórstwem rolno – spożywczym.

Pomyślnie zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Wprowadzona innowacja pozyskiwanie środków unijnych będzie uzupełnieniem kształcenia zawodowego o wiedzę z zakresu pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i umożliwi absolwentom otrzymanie dotacji na nowoczesne wyposażenie gospodarstwa i opłacalne prowadzenie produkcji rolniczej.

Program innowacji obejmuje: zapoznanie z możliwościami uzyskania dofinansowania dla rolników w ramach programu PROW i innych, wypełnianie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk jak napisać projekt/biznesplan oraz skonstruować poprawną analizę finansową.

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Z DIETETYKĄ I FITNESSEM

Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika technologii żywności, co stwarza mu możliwość:

 • podjęcia pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego, w laboratoriach, instytucjach badających i oceniających żywność, np. w Sanepidzie,
 • zajmowania się produkcją, przechowywaniem i dystrybucją żywności,
 • zostania przedstawicielem handlowym firm zajmujących się handlem żywnością i artykułami spożywczymi,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży spożywczej. Pomyślnie zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Wprowadzona innowacja dietetyka z fitnessem umożliwi przygotowanie absolwentów na studia kształcące w zawodzie dietetyk, tj. specjalista zajmujący się: badaniem produktów żywnościowych, badaniem pochodzenia żywności, oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, stosowaniem zasad racjonalnego odżywiania się, planowaniem żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności, planowaniem żywienia dla osób zdrowych, w stanach chorobowych i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego np. ciąża, planowaniem żywienia dla osób w różnym wieku, planowaniem jadłospisów – opracowaniem diet żywieniowych, opracowaniem metod leczenia zaburzeń żywieniowych nadwagi, niedożywienia, opracowaniem procesu przygotowania potraw i obróbki termicznej produktów żywnościowych, profilaktyką żywieniową chorób, leczeniem żywieniowym chorób, nadzorowaniem żywienia w placówkach żywienia zbiorowego.

TECHNIK HANDLOWIEC

Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika handlowca, co stwarza mu możliwości podjęcia pracy na stanowisku specjalisty prowadzącego sprzedaż produktów lub usług firmy. W zależności od stopnia awansu w firmie może być sprzedawcą, opiekunem klienta, przedstawicielem handlowym, kierownikiem sprzedaży lub dyrektorem handlowym, a także przedsiębiorcą samodzielnie prowadzącym działalność handlową. Technik handlowiec znajduje zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, bankach i innych instytucjach finansowych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie przygotowania towarów do sprzedaży, obsługi klienta, przyjmowania dostaw, prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania działalności handlowej, zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa, prowadzenia negocjacji handlowych, określania kosztów działalności handlowej, sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej, organizowania i prowadzenia sklepu internetowego, prowadzenia samodzielnej handlowej działalności gospodarczej. Po zdaniu egzaminu dojrzałości absolwenci mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

OFERTA EDUKACYJNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Strzelców Kurpiowskich (nauka trwa cztery lata) – Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdanie egzaminu maturalnego i otwiera drogę na studia.

KLASA SŁUŻB MUNDUROWYCH Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA

Absolwent po ukończeniu szkoły ma możliwość:

 • podjęcia pracy
 • kontynuowania kształcenia w szkołach policealnych mundurowych
 • po zdaniu egzaminu maturalnego kształcenia na studiach wyższych mundurowych.

Program kształcenia przewiduje poznanie podstawowych sztuk walki i samoobrony, zajęcia strzeleckie, udział w obozach szkoleniowo – wypoczynkowych oraz realizację kształcenia na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, angielskiego i historii.