Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsp-kadzidlo.pl/

Data publikacji strony internetowej: marzec 2020 r

Data ostatniej istotnej aktualizacji: kwiecień  2021 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niezgodności: Nie wszystkie pliki PDF, DOC itp. są dostępne cyfrowo (skany, dokumenty WORD – bez właściwie zaznaczonej logicznej struktury).
 • Niektóre grafiki tekstowe zostały użyte jedynie jako dekoracje, nie niosące znaczenia.
 • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego (mają charakter promocji osiągnięć uczniów naszej szkoły)
 • Wyłączenia: Niektóre pliki na stronie są niedostępne m.in. dlatego, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, przygotowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

Podjęto starania, by treści zamieszczone na stronie internetowej szkoły były dostosowane do wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i aktualnie trwają prace nad usuwaniem wszelkich barier z tym związanych.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Dobkowska-Duszak
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:
telefon: 29 7618 476

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Budynek Zespołu Szkół Powiatowych mieści się przy ulicy Słonecznej 2 w Kadzidle.
 2. Dojście piesze do budynku jest wydzielone chodnikiem.
 3. Przy szkole znajduje się parking.
 4. Parking nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku szkoły jest wejście główne, po schodach od ulicy. Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest  pracownik obsługi.
 6. Po lewej stronie, przy głównym wejściu znajduje się domofon.
 7. Drzwi główne otwierają się ręcznie.
 8. Za drzwi głównymi znajduje się przedsionek i następne drzwi na hol główny szkoły.
 9. Po lewej stronie znajdują się sekretariat i gabinet dyrektora.
 10. Sale lekcyjne znajdują się na parterze, piętrze.
 11. Przy wejściu głównym na holu po lewej stronie jest plan ewakuacyjny szkoły.
 12. Na ścianach są tabliczki z oznaczeniami drogi ewakuacyjnej.
 13. W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące, brak pętli indukcyjnych.
 14. W budynkach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 15. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 16. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 8.04.2021r.

Deklarację  sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora szkoły i przy wykorzystaniu analizatora stron www.