„Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie, Kadzidle i Łysych”

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji

na podstawie umowy nr 1364/23/OA/D zawartej w dniu 6 czerwca 2023 roku.

 

Powiat Ostrołęcki w 2023 roku uczestniczy w programie „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła” dofinansowywanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którego celem jest min:

1) zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

2) zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu umowy dotacji, od lipca 2023 roku trwają prace w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie, Kadzidle i Łysych polegające na wymianie oświetlenia na energooszczędne.

Firma wykonująca usługę, OCJ System Cezary Jaskólski, z Daniszewa gm. Rzekuń zobowiązała się, na podstawie podpisanych umów, wykonać powyższą usługę do dnia 29 sierpnia br., za łączną kwotę 143 467,20 zł.

Łącznie zostanie wymienionych na nowe, 471 lamp w 3 zespołach szkół. Zmodernizowane oświetlenie zmniejszy emisję CO2 o 40,92%.

Dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to kwota 129 120,48 zł stanowiąca 90% wartości całego zadania.

Wkład własny Powiatu Ostrołęckiego – 14 346,72 zł.

 

Zadanie realizowane w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle

Łączna wartość zadania – 58 437,30 zł z czego środki pochodzące z dotacji 52 593,57 zł, wkład własny Powiatu Ostrołęckiego 5 843,73 zł. Łączna liczba wymienionych lamp – 211 szt.