Dlaczego stworzono warsztaty?


Warsztaty to odpowiedź na potrzeby młodzieży dotyczące budowania stabilnych relacji, udanego życia rodzinnego i osobistego poczucia szczęścia - aspektów życia sygnalizowanych jako priorytetowe w systematycznie przeprowadzanych badaniach.
Program "Wektory Życia" ma na celu kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących zdrowego stylu życia,sprzyjających zdrowiu prokreacyjnemu, a także wsparcie młodzieży w przygotowaniu do pełnienia przyszłych ról - małżeńskich i rodzicielskich.

 

Co daje młodzieży uczestnictwo w zajęciach?

• Klimat sprzyjający refleksji dotyczącej miłości, wartości życia, seksualności, zdrowia prokreacyjnego, małżeństwa i rodziny.

• Możliwość zweryfikowania nieprawdziwych informacji na temat zdrowia prokreacyjnego uzyskiwanych od rówieśników lub w Internecie.

• Przestrzeń do kształtowania postaw i budowania hierarchii wartości.

• Pogłębienie relacji koleżeńskich i integrację zespołów klasowych.

• Doskonalenie kompetencji społecznych.

 

Co zyskuje szkoła realizująca warsztaty?


• Program psychoedukacyjny, skonstruowany zgodnie z rekomendacjami specjalistów dotyczącymi obecnego stanu zdrowia psychicznego młodzieży.
• Wzbogacenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły o działania zapobiegające uzależnieniom, podejmowaniu zachowań ryzykownych i depresji u uczniów.
• Przygotowanego do realizacji programu nauczyciela.
• Pomoce dydaktyczne do wielokrotnego wykorzystania.

Jakie korzyści niesie program dla rodziców?


• Wsparcie w wychowaniu prorodzinnym i seksualnym.
• Bodziec do podjęcia z dziećmi rozmów na ważne życiowe tematy.
• Możliwość zacieśnienia i pogłębienia relacji rodzinnych i więzi z dzieckiem.
• Współdziałanie w zakresie ochrony dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, mogących mieć wpływ na ich życie i zdrowie teraz i w przyszłości.

Zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych
finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji „Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin >>Za życiem<<".

 

Powiat Ostrołęcki podpisał w dniu 3 listopada 2023 roku, Porozumienie nr MEiN/2023/DWEW/3281
z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" (M.P. z 2022 r. poz. 64), w części dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”, Priorytet V. Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, określonego
w art. 90v ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, polegającego na szkoleniu nauczycieli, w tym szczególnie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, biologów, nauczycieli wychowawców w celu przekazania przez nich zdobytej wiedzy i umiejętności podczas realizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.).

Dotacja celowa w kwocie 22 800 zł została przekazana na zakup kursu Programu Wektory życia oraz na zorganizowanie zajęć dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki.

Kurs Programu Wektory życia został zorganizowany dla 15 nauczycieli przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce. Zajęcia odbywały się
w listopadzie i grudniu br. Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniu zostało potwierdzone otrzymaniem zaświadczenia.

Program obejmował problematykę dorastania, dokonywania świadomych wyborów, miłości, małżeństwa, rodziny, zdrowia prokreacyjnego. Scenariusze zostały opracowane na bazie najnowszej wiedzy biologicznej, medycznej, socjologicznej, psychologicznej.

Nauczyciele, którzy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu Programu „Wektory życia” są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć dla uczniów w wymiarze 12 godzin (4 godziny w 2023 r. oraz 8 godzin w 2024 r.).

Celem zajęć / warsztatów jest  kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, wzmacnianie młodzieży w jej kondycji psychicznej i kompetencjach społecznych, a także wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Warsztaty mają również za zadanie wspieranie  działań wychowawczo-profilaktycznych realizowanych przez dyrektorów szkół i nauczycieli.

Zespoły szkół powiatowych w których realizowany jest program:

  1. Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie.
  2. Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie.
  3. Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie.
  4. Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle.
  5. Zespół Szkół Powiatowych w Łysych.
  6. Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu.

 

Adres strony programu: https://wektoryzycia.ore.edu.pl/

Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w III fazie pilotażu programu Wirtualne Laboratoria Przyszłości, która potrwa do końca grudnia 2023 roku. W programie  uczestniczy tylko kilkuset uczniów i nauczycieli. Jest on przeznaczony dla przedstawicieli tych szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Nauczyciele i uczniowie szkół, które będą w niej uczestniczyć, zyskają możliwość przetestowania zaawansowanego oprogramowania naukowo-technicznego: Matlab, AutoCAD i AutoCAD LT, Inventor Professional, Civil 3D, Maya, Revit, 3ds Max, Mudbox, Blender, Motion Builder oraz komputerów o dużej mocy obliczeniowej w chmurze. Dla obu grup będzie to także okazja do rozwoju – kluczowych w XXI wieku – kompetencji cyfrowych oraz komunikatywności, kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia.

W pilotażu uczestniczą uczniowie klas 2 TA, 3TŻ i 4TA pod kierunkiem pani Agnieszki Grzegorczyk.

W środę 8 listopada odbył się etap szkolny VIII edycji Olimpiady Statystycznej. Wzięły w nim udział uczennice klasy  5TA/TŻ Klaudia Zyśk i Wiktoria Ciak i zakwalifikowały sie do kolejnego etapu.

Wymogiem zakwalifikowania się do zawodów okręgowych jest uzyskanie przez ucznia co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. 

Zapraszamy do zapisywania się na kursy kwalifikacyjne. 

Oferujemy kursy kwalifikacyjne zawodowe:

LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi,

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

PC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

 

Wniosek można pobrać tutaj:

wniosek kurs zawodowy