PRACOWNIA ANALIZY ŻYWNOŚCI ZSP

PRACOWNIA ANALIZY ŻYWNOŚCI

W pracowni analizy żywności młodzież zdobywa umiejętności z zakresu analizy technicznej (analizy fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej) żywności określone w kwalifikacji TG.17. lub SPC.07 – „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych”, zajęcia odbywają się dla uczniów klas 4 w ramach przedmiotu praktycznego analiza żywności oraz dla uczniów klasy 3 w ramach realizowanej innowacji ,,Dietetyka z fitnessem’’.

Pracownia wyposażona jest w :

  • sprzęt laboratoryjny umożliwiający odważanie, odmierzanie i przygotowywanie próbek badanej żywności do analiz – wagi techniczne i analityczne, łaźnia wodna, pipety automatyczne, homogenizatory laboratoryjne, zgłębniki do pobierania próbek, naczynia i sprzęt szklany, tj: pipety, biurety, kolby, naczynka wagowe, zlewki, cylindry, eksykator itp.
  • sprzęt do analizy mikrobiologicznej żywności służący do hodowli i obserwacji drobnoustrojów – cieplarka, mikroskop, stomacher (homogenizator do rozdrabniania próbek do rozcieńczeń),
  • sprzęt do analizy instrumentalnej pozwalający na szybkie zbadanie określonych cech jakościowych żywności lub oznaczenie zawartości danego składnika w badanym produkcie spożywczym – suszarka, wagosuszarka, refraktometr, polarymetr, areometry, piknometr, zestaw do oznaczania zawartości białka metodą Kiejdahla, pehametry,
  • dygestorium – umożliwia bezpieczne wykonywanie analiz, podczas których obecne są substancje dymiące i drażniące,
  • sprzęt komputerowy i audiowizualny, który ułatwia prowadzenie procesu dydaktycznego.

Dzięki tak nowocześnie wyposażonej pracowni uczniowie zapoznają się z metodami analizy fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej, które wykorzystuje się podczas oceny jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, monitorowania zmian zachodzących podczas ich przechowywania, jak również w celu kontrolowania przebiegu procesów produkcji artykułów spożywczych.